Top 10 Xem Nhiều Nhất Lễ Vật Cúng Mẹ Địa Mẫu Mới Nhất 2/2022 Top Like

Video Top 10 Xem Nhiều Nhất Lễ Vật Cúng Mẹ Địa Mẫu Mới Nhất 2/2022 Top Like

– Bài mới hơn –

Văn Khấn Mẫu Liễu Hạnh Và Cách Sắm Lễ Đền Ghềnh Và Bí Ẩn Ngôi Mộ Ngọc Hân Công Chúa Lập Điện Thờ Tứ Phủ Tại Gia Cấu Trúc Điện Thờ Tam Tứ Phủ Tại Gia Văn Khấn Mẫu Liễu Hạnh Và Thần Tích 3 Lần Giáng Thế Của Bà

Kinh của Mẫu tuy là kinh Cứu thế giảng rõ về nguồn gốc căn nguyên của con người cũng là kinh Giảng trì nên nếu học lâu sẽ giải được nghiệp quả dù nặng thế nào cũng tiêu chướng Nghiệp

Vậy những ai căn cơ chưa tìm ra lối thoát, còn bế tắc đau khổ trong cuộc sống, chúng ta hãy nghiêm trang tín tâm học kinh Phật Mẫu để hưởng thọ trì phúc báo của Mẫu

Thời gian trì niệm kinh Địa Mẫu

Thời gian tốt nhất để trì niệm kinh Địa Mẫu là lúc 12g trưa các ngày mùng 8-18-28 âm lịch hàng tháng, ngày vía lớn nhất là 18/10 âm lịch

Sắp lễ lập đàn trì kinh Địa Mẫu

Chuẩn bị

  • 6 chum nước thanh thuỷ
  • 6 cốc nến
  • 6 quả 6 màu càng tốt không thì 6 quả tùy tâm của gia chủ
  • 13 miếng trầu têm cánh phượng hoặc 13 quả cau lá trầu quết vôi.
  • 5 bông hoa
  • 5 nén hương thắp vào các bát hương nếu có điện, còn không có điện thì thắp vào cây hương Mẫu.
  • Một lá sớ
  • 1 bát cơm hoặc xôi oản tùy tâm

ĐÚNG GIỜ NGỌ chúng ta lập đàn trì và thỉnh Mẫu

VIDEO Tụng kinh Địa Mẫu PHẦN 1

VIDEO Tụng kinh Địa Mẫu PHẦN 2

Đọc kinh Mẫu

Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn Nam mô Hoàng Mẫu Diêu Trì Địa Mẫu Nam mô Phật Tổ Như Lai Nam mô Phật Tổ Mẫu A Di Đà Nam mô Thái Thượng Lão Quân Nam mô Phật Tổ Mẫu Quan Thế Âm Nam mô Phật Tổ Mẫu Chuẩn Đề Nam mô Phật Tổ Mẫu Di Lạc Dược Sư Lưu Li Bồ Tát hưởng ứng chứng tri Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đức quan Thánh Đế Quân, Châu Xương, Quan Bình, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Thập Nhị Tiên Cô đồng giáng về phổ hộ độ cho chúng con, Cửu Huyền Thất Tổ Độ Hộ cho chúng con. Hôm nay là nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh được thành Phật đạo, Phật Tổ, Phật Thầy, Phật Mẫu, Phật Mẹ, chứng tri đại từ đại bi A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Hộ pháp chư thiên, tiêu diện đại sĩ và các chư thiên, chư vị, chư thánh, chư thần trong tam giáo hội đồng Thánh, Thần, Tiên, Phật sự hiển hách linh thiên mầu nhiệm của Cha Mẹ độ hộ cho chúng con ngày hôm nay là ngày vía của Mẫu Hoàng là [ngày/tháng] đại từ, đại bi A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tận Hư Không Biển Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo Chí tâm đảnh lễ , Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật, Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi, A Di Đà Phật độ hộ cho chúng con, độ hộ cho đất nước được Thái Bình, độ cho chúng con được hết bịnh, hết hoạn, hết nạn, hết tai, gia đình làm ăn phát tài, phát lộc, phát lợi, độ cho bá gia, bá tánh được an cư, lac nghiệp, độ cho đất nước được Thái Bình mãi mãi trường tồn để cứu độ cho nhân loại và cứu độ cho chúng sanh, đại từ đại bi A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. ĐỊA MẪU CHƠN KINH

Mời bạn xem thêm  Văn khấn cúng Thanh minh ngoài mộ

GIẢNG KINH VÀ TỤNG NGHĨA NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH ĐỊA MẪU CHÂN KINH Hóa sanh muôn loài Khói hương xông thấu mấy tầng xanh

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành

Trên khói hương này xin Mẫu ngự

Chứng minh con trẻ tấc lòng thành. Nam mô hương cúng dường Phật Mẫu chứng minh

LỄ PHẬT

Kính lạy Phật từ bi quảng đại

Vì chúng sanh muôn loại đảo điên

Luân hồi khổ não triền miên

Mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm.

LỄ PHÁP

Kính lạy Pháp nguồn ân chưa trả

Xem thêm: Cách thờ Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu

Nẻo quang minh mô tả rõ ràng

Vì đời lắm kẻ lầm than

Nên thuyền Bát Nhã sẵn sàng đợi đưa.

LỄ TĂNG

Kính lạy Tăng là người chí cả

Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu

Vô minh nên mới lo âu

Rọi đường cứu khổ dẫn đường chúng sanh.

* Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy)

* Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh (1 lạy)

* Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh (1 lạy)

* Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh (1 lạy) Hoàng Mẫu chân kinh, cầu nguyện Tam cõi cộng đồng,

Thánh Thần Tiên Phật nghe nguyện:

Này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm,

Cầu cho quốc thái, dân an, thế giới thái bình an lạc xứ. (1 lạy) Cầu cho chúng sanh nhân loại được ấm no,

Mời bạn xem thêm  Danh sách 10+ Văn khấn phật tại gia hay nhất, đừng bỏlỡ

Phước Lộc Thọ đủ đầy, thoát ách, tiêu tai, nạn khỏi, tật bịnh tiêu trừ. (1 lạy) Cầu nguyện cho Phật tử nam nữ trẻ già trên non, dưới thế,

Theo Mẹ tu hành tinh tấn tâm lành sáng suốt, hiếu đạo vẹn toàn với Mẹ,

tu cho đến ngày thành Phật đạo bất thối tâm. (1 lạy) Cầu nguyện cho Cửu huyền Thất tổ, ông bà cha mẹ,

lục thân quyến thuộc, âm siêu dương thái, đặng nghe lời của Mẫu,

dứt tâm mê muội, xa lìa tội ác, hồn linh siêu thoát,

sớm nơi Tây vực, an vui mùi Phật đạo. (1 lạy) Thành tâm khẩn nguyện, nhờ oai linh nhiệm mầu của Mẫu Kim Quang,

vận chuyển gia đình hưng thònh quyến thuộc tăng phước hoàn viên,

Phước Lộc Thọ miên trường, sở nguyện sở cầu như ý. (1 lạy) * Nam mô Phật Mẫu chứng minh (1 lạy)

* Nam mô Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy)

Xem thêm: Top 10 Xem Nhiều Nhất Lễ Vật Cúng Mẹ Địa Mẫu Mới Nhất 8/2022 Top Like

* Nam mô Diêu Trì cung, Hội Mẫu chứng minh (1 lạy) NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH Phật Địa Mẫu ngự trên cõi Thượng tầng Tối cao đặt ra quyển Chơn Kinh đặng khuyên răn đời, dưỡng dục đời và bảo toàn tánh mạng cho tất cả người đời. XƯNG TÁN ĐỊA MẪU

– Địa Mẫu đấng tối cao giác ngộ

– Điển linh quang tế độ chúng sanh

Mời bạn xem thêm  Cách Cúng Thôi Nôi Cho Bé Trai Miền Trung, Mâm Cúng Gồm LễVật Gì?

– Hỡi ai chớ có lạc lầm

– Lời vàng châu ngọc chỉ rành nẻo tu

– Cõi trần thế mịt mù tăm tối

– Phải nghe lời Mẹ thuyết chơn kinh

– Chớ ham vật chất lụy phiền

– Sớm mau thức tỉnh Mẹ ban phước lành NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 Biến)

– Đốt hương trầm thấu đến Diệu cung

– Thành tâm khẩn nguyện Đức Mẫu từ

– Trên khói hương này Kim Mẫu ngự

– Cảm ứng chứng minh tất lòng thành NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

– Khai đuốc huệ tâm đăng tỏa sáng

– Trăm ngàn muôn kiếp dễ gặp đâu

– Hạ ngươn kỳ ba Long Hoa Hội

– Mẹ ban điển lành mới rõ thông NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 Biến) NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

Mời bạn xem thêm  Lễ vật cúng thôi nôi bé trai, gái miền trung đầy đủ

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG

ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG

Xem thêm: Mẫu Địa Là Ai? Sự Tích Và Địa Mẫu Chân Kinh

CHƠN KINH (3 Biến) VÃNG SANH THẦN CHÚ Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. O (đọc 3 lần) NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU TRÌ

KIM MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG TỪ TÔN

ĐẠI TỪ TÔN CẢM ỨNG CHỨNG MINH

A DI ĐÀ PHẬT (1 biến)

TỤNG KINH XONG, TIẾP TỤC BÀI NGUYỆN NÀY:

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 biến) Qui y Phật Mẫu cứu trần thế

Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh

Trần gian biết nẻo tu hành

Nhờ đèn trí huệ biết đường Phật Tiên

Qui y Pháp là phương giải thoát

Điển huyền linh bủa khắp trần gian

Sửa tâm chứng đắc kịp thời

Linh căn Mẹ điểm hội kỳ Long Hoa

Qui y Tăng nhơn truyền Mẫu đại

Phải ăn chay giới luật nghiêm trang

Hữu hình gia tạm luân hồi

Vô di thượng cảnh trở về Thiên cung

THỜI KINH TỤNG ĐẾN ĐÂY ĐÃ HẾT

  • Giải oan nghiệp cho bản thân, gia đình
  • Cầu bình an bản mệnh, gia chung, xin hồng phúc phước danh cho con cháu
Mời bạn xem thêm  Bài Văn Khấn Thổ Công và Gia Tiên ngày rằm 15, mùng 1 hàngtháng

Nếu như ai học hợp duyên Mẫu sẽ linh ứng chỉ bảo tận tình từng đường đi nước bước trong đường đạo cũng như trong cuộc sống

AI GIEO DUYÊN IN ẤN TỐNG PHỔ IN thì mệnh gia an ổn, giảng nghĩa được cho mọi người thì cháu con hiền sĩ, bổn mệnh bình an đến trọn đời. Đặc biệt, bản thân người ấy sẽ được hưởng Phúc báo lộc thọ phước Vô lượng.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

NAM MÔ VÔ CỰC THIÊN TÔN DIÊU TRÌ HOÀNG MẪU VÔ LƯỢNG TỪ TÔN A DI ĐÀ PHẬT.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

– Bài cũ hơn –

Về Thăm Đền Mẫu Âu Cơ Đền Mẫu Âu Cơ Phú Thọ Bài Khấn Mẫu Âu Cơ Bài Văn Khấn Tại Đền Cửa Ông Đầy Đủ Chính Xác Nhất Bài Văn Khấn Cô Sáu Lục Cung Chuẩn Công Đồng Tứ Phủ

Mời các quý vị xem thêm danh sách tổng hợp Văn khấn địa mẫu hay nhất

Nguồn: 🔗

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *